< ZpětObchodní a storno podmínky

1. Smluvní vztah

Vzájemný smluvní vztah mezi provozovatelem rekreačního areálu Caravan Camp Valek, kterým je Camp Valek s.r.o., IČ: 03587291 (dále jen provozovatel) a zákazníky, kteří využívají ubytování a dalších služeb (dále jen služby) provozovatele (dále jen zákazník), se řídí ustanoveními Občanského a Obchodního zákoníku a je upraven v těchto všeobecných podmínkách. Provozovatel si vyhrazuje právo uvést ve svých prodejních materiálech i jiné podmínky a informace, které mají přednost před těmito podmínkami. Zákazník při vytvoření rezervace dává souhlas se zpracováním osobních dat ke zpracování rezervace a poskytování nabídky služeb provozovatele.


2. Rezervace - ceny a sjednané služby

Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis v potvrzení rezervace v ústní formě, ve formě emailu, voucheru (poukazu) nebo faktuře (dále jen potvrzení rezervace). Údaje v prezentačních materiálech mají informativní charakter a nemají vliv na obsah smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a provozovatelem. Provozovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci), změnit dohodnuté podmínky služeb.


3. Rezervace - záloha a doplatek

Výše zálohy objednaných služeb je běžně 50% (může se lišit dle potřeb provozovatele) z celkové ceny. Záloha je splatná běžně do 5 dnů od potvrzení rezervace (může se lišit dle potřeb provozovatele). Záloha se považuje zaplacená dnem připsání na účet provozovatele. V případě nezaplacení zálohy do termínu splatnosti má provozovatel právo zrušit rezervaci zákazníka. Doplatek ceny za služby bude uhrazen v den začátku využívání služeb nebo dle dohody provozovatele a zákazníka.


4. Rezervace - zrušení služeb zákazníkem, změna

Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy s provozovatelem kdykoliv před příjezdem. Zrušení služeb vyžaduje písemnou formu (postačí i forma elektronická). Rozhodující pro určení doby zrušení služeb je datum a čas doručení písemného oznámení nebo emailu. Odstoupení od smlouvy po zahájení čerpání služeb není možné.

Stornopoplatky se účtují za každého účastníka při stornu:
Do 30 dnů před příjezdem bez stornopoplatků
29 - 11 dnů před příjezdem 50% ceny objednaných služeb
10 - 0 dnů před příjezdem 100% ceny objednaných služeb

Na úhradu storno poplatků je hotel oprávněn použít zaplacenou zálohu. Vyúčtování a vrácení uhrazené částky klientem snížené o storno poplatky provede provozovatel nejpozději do 30 dnů od nahlášení storna.


5. Rezervace - zrušení služeb ze strany provozovatele

Provozovatel je oprávněn služby zrušit, je-li uskutečnění služeb ztíženo či ohroženo, nebo utrpí-li následkem nepředvídatelných mimořádných okolností, které nebylo možné při uzavírání smlouvy (vytvoření rezervace) předvídat, nebo domnívá-li se provozovatel, že užívání služeb zákazníkem může ohrozit či poškodit bezproblémový chod rekreačního areálu či jeho hosty. Zrušení služeb je provozovatel povinen oznámit zákazníkovi v nejbližším možném termínu bez zbytečného odkladu.


6. Ubytovací podmínky

Provozovatel může ubytovat zákazníka, který se prokáže platným cestovním pasem, občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti. Provozovatel může ve zvláštních případech nabídnout zákazníkovi jiné než sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.


7. Platební podmínky

Ubytování a další objednané služby zákazníkem se platí v den příjezdu nebo dle dohody provozovatele a zákazníka.. Platbu je možné provést v hotovosti nebo jiným dohodnutým způsobem. Po zaplacení obdrží zákazník potvrzení o platbě, pokud ho požaduje.


8. Reklamace

Zákazník je povinen své námitky na kvalitu poskytovaných služeb a požadavky neprodleně oznámit. V případě reklamace je zákazník povinen uplatnit své požadavky na závady bez zbytečného odkladu přímo v průběhu služeb tak, aby mohly být odstraněny ještě na místě. Pokud nebude reklamace podána okamžitě, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu později vzniklých škod, kterým by mohl včasným podáním zabránit.


9. Pojištění

Zákazníci po dobu využívání nejsou pojištěni.


10. Platnost

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.1.2015 a účinnosti nabývají v okamžiku objednání služeb zákazníkem.


Copyright © Caravan Camp Valek